vrijdag 18 november 2011

Visionair: Een geldvrije economie

Vloeken in de kerk van het roofkapitalisme, en daarom uitermate geschikt voor dit blog: Een geldvrije economie.

Creativiteit van de mens komt pas echt los zonder geld

Als geld weg zou vallen zou het creatieve aspect in de mens benadrukt worden om zich (belangrijke) vaardigheden eigen te maken.
De structuur zou een andere basis hebben, puur gebaseerd op kennis en kunde, waardoor de betekenis ook naar de mens verplaatst die dan persoonlijk of als team verantwoordelijkheid draagt als primaire motivatie.
Bedelaars en daklozen bestaan in hun hoedanigheid niet meer als zij zich nuttig maken en wederdienstelijk beloond worden.
(Als men geld geeft aan daklozen en bedelaars is dat in feite een nieuw financieel systeem).
Eventueel moet de wet aangepast om garantie en kwitantie te waarborgen, ook zal de sociale cohesie dit coördineren en hierop toezien, zg, sleutelfiguren.
De al ontwikkelde testen voor beroeps- en studiekeuze en eventueel IQ helpen de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. Valse motivatie (geld) maakt plaats voor werkelijke talenten (selectietests).


Lees het hele artikel op Visionair

dinsdag 25 oktober 2011

Occupy Overal

Dit blog is ooit opgezet als een zoektocht naar alternatieven voor de huidige politieke, financiële en sociaal-economische status quo.

Dat alternatief hebben we nog niet echt gevonden. Maar ondertussen is er wel veel gebeurd in de wereld. We hebben de revoluties tegen dictators en hun neoliberale suikeroompjes in Egypte en Tunesië gezien. In Egypte lijkt de legertop zich definitief van het volk af te hebben gekeerd, in Tunesië vonden de eerste vrije verkiezingen plaats.

Vreedzame demonstraties in Bahrain, Saudi-Arabië en Yemen werden en worden op bloedige wijze, met Europees en Amerikaans wapentuig, uiteen geslagen, terwijl hulpvaardig medisch personeel in Bahrain voor het doen van hun werk worden gemarteld en opgesloten.

Opstanden in Libië en mogelijk ook Syrië lijken dan weer vooral gekaapt te zijn door neo-koloniale machten van buitenaf (lees NATO), waarbij niet het belang van de bevolking, maar geopolitieke invloed en controle over grondstoffen de doorslag geeft voor diplomatieke druk en "humanitaire" oorlogsvoering. De strijd lijkt in Libië, ook na de dood van Gaddafi, dan ook allerminst gestreden, en heeft bovendien een, in de westerse media onderbelichte, maar niet te onderschatten raciale component. Waarbij de "rebellen" voor een aanzienlijk deel bepaald niet de heroïsche types blijken te zijn die we onszelf graag voorstellen (maar ongetwijfeld wel als zodanig in toekomstige DOD-approved movies zullen worden gepresenteerd door Hollywood.)

Ondertussen zucht de bevolking in landen als Honduras nog altijd onder de repressie door neo-liberale coupplegers. Ja, ik weet het. Daar horen of lezen we niets over in Nederland.

In New York ontstond de Occupy Wall Street-beweging, met als motto "We are the 99%," als tegenhanger van de symbolische 1%, de elite die de feitelijke macht heeft in de VS en de rest van de wereld.

Tegen de achtergrond van de Eurocrisis blijven de Grieken zich verzetten tegen het afwentelen van subsidies aan banken ten koste van hun leefkwaliteit en publieke voorzieningen. Spanjaarden, Italianen en andere Europese activisten hielden zelfs een protestmars naar Brussel. En de Occupy-beweging heeft zich inmiddels wereldwijd uitgebreid.

Ook in Nederland groeit de politieke bewustwording. Waar tot voor kort in Nederland voornamelijk kleine geïsoleerde protesten voor deelbelangen plaatsvonden, (uitzonderingen daargelaten), was er op 19 september jl. eindelijk een grote, gezamenlijke demonstratie op het Haagse Plein en het Malieveld.

In het kielzog van de sociale onrust wint ook in ons land de Occupy-beweging aan kracht, met (geplande) bezettingen en manifestaties in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht en tientallen andere plaatsen.


Hoewel Occupy in principe niet verbonden is aan politieke groeperingen of partijen, en nadrukkelijk open staat voor mensen van allerlei politieke voorkeuren, valt moeilijk te ontkennen dat voornamelijk in linkse kringen populaire onderwerpen de drijfveer zijn achter deze beweging. Groeiende ongelijkheid in inkomens, onevenredig veel politieke macht van corporate lobby's, groeiende armoede, de macht van de banken en beurzen over de politiek,gebrek aan democratie,bezuinigingen op de publieke sector, de teloorgang van pensioenen en werknemersrechten, het zijn zomaar een paar onderwerpen die niet onbekend in de oren klinken van activisten die zich ( tot voor kort in de marge )tegen het neoliberalisme hebben verzet.

Maar links, rechts of door het midden: wat vooral telt is de bewustwording, het besef dat het afgelopen moet zijn met het gunnen van de lusten van crises aan de veroorzakers daarvan, en het afwentelen van de lasten op de grote meerderheid van de mensen die hier part noch deel aan hebben gehad.

Het enige waar we onszelf, als 99% , van zouden kunnen beschuldigen, is dat we te lang geslapen hebben, dat we niet eerder in opstand zijn gekomen, maar het te druk hadden met onszelf op krediet kapot te consumeren. Omdat "we" ons hebben laten vertellen dat het huidige systeem het best haalbare was.

Die utopische gedachte is nu inmiddels wel achterhaald.


En daarom: Occupy Overal.

Op straat, op pleinen, grasvelden, op internet, op de radio, door middel van kunst muziek, full-time of part-time.

Alleen samen kunnen we alternatieven formuleren, en ten uitvoer brengen.

Door Johnito


Lees ook

zaterdag 8 oktober 2011

How a brave Dutch woman becomes the spark for changeMarianne van den Berg is occupying the Binnenhof, the square in The Hague where the government and the parliament are seated, on her own. We met her on the 12th day of her sit-in, last Sunday October 2nd and had a spontaneous interview.

I've uploaded a video without translation earlier this week, but her message should be heard all around the world. So here it is.

In this video she tells us about the reasons for her protest, and declares solidarity with the Occupy Wall Street movement. I've tried to translate her words in the best way I can.

Also check the livestreams for OccupyDenHaag , OccupyAmsterdam ,OccupyWallstreet and JohnitoTV, for more multimedia.

And make sure you won't miss the premier of my next song I Am Here, coming October 15th, dedicated to the worldwide #globalchange manifestation.

zondag 22 mei 2011

Dutch Revolution, het alternatief

Hierbij een aantal overwegingen van mezelf, die ik jullie graag meegeef.Graag jullie reacties. Het zou mooi zijn om op basis van onderstaande punten te komen tot een kort manifest, of een aanpassing van het eerder geplaatste manifest.Maar aanvullingen of wijzigingsvoorstellen zijn welkom.


Zie de Dutch Revolution Facebookpagina voor de discussie. -Johnito


Zorg en Welzijn


-De menselijke maat moet leidend zijn in de zorg-en welzijnssector. Dit geldt zowel richting cliënten als personeel. Bureaucratie en overbodig (extern) management dienen teruggedrongen te worden. Quality time hoort de boventoon te voeren.

-de invloed van de farmaceutische industrie op medisch-wetenschappelijk onderzoek dient fors te worden ingedamd. Financiering van dit onderzoek dient voortaan plaats te vinden via een publiek beheerd fonds, geleid door deskundigen zonder banden met de industrie. Het fonds zal periodiek via democratische instituties geëvalueerd worden.

-mensen moeten mogen kiezen voor "alternatieve" vormen van gezondheidszorg en geneeskrachtige middelen op natuurlijke basis.Deze vormen dienen niet bij wet verboden te worden,al mag aantoonbare schadelijkheid langs juridische weg uiteraard aangepakt worden.

De reguliere gezondheidszorg, farmaceutische industrie en de alternatieve sector dient er op haar beurt voor zorg te dragen dat het voorschrijven van pillen een lagere prioriteit heeft dan het (adviserend) bijdragen aan gezondere leef-werk-en -woonomstandigheden, om de noodzaak van geneesmiddelen of dure behandelingen zo laag mogelijk te houden. Een keuze voor eender welke behandeling of geneesmiddel dan ook (zowel regulier als alternatief), hoort niet gevoed te zijn door wanhoop vanuit gebrekkige zorg of levensomstandigheden, en ook niet door gebrek aan financiële middelen van de zorgvrager.

Onderwijs


-Onderwijs, van basisschool tot universitair niveau, dient voor iedereen bereikbaar te zijn, ongeacht inkomen en maatschappelijke status. Onderwijs dient niet slechts de belangen van toekomstige werkgevers, maar hoort primair gericht te zijn op het stimuleren van creatief denken en handelen, het bijbrengen van het besef van gelijkwaardigheid tussen mensen, en het op evenwichtige wijze omgaan met natuur en milieu.

Energie en grondstoffen


-Kernenergie als vervanging voor fossiele brandstoffen dient afgewezen te worden. De bouw van een tweede reactor bij Borssele is onwenselijk, op milieutechnische, economische, sociale en veiligheidsgronden. Fukushima laat zien dat de investeringen, in de breedste zin van het woord, de maatschappelijke risico's niet waard zijn. De vrijkomende know-how kan ingezet worden, desnoods via omscholing, in de verdere ontwikkeling van zonne-energie en windenergie. Aan landen als Venezuela en Iran worden aantrekkelijke aanbiedingen gedaan om technologie op het gebied van zonne-energie en windenergie te delen met westerse landen. In het geval van landen als Iran, mogen hier zeker eisen gesteld worden op het gebied van mensenrechten.

-de produktie en het gebruik van hennep en vlas als grondstof voor gebruiksartikelen dient gestimuleerd te worden, met inachtneming van milieutechnische veiligheidsnormen. Het moet mogelijk worden gemaakt voor kleinere lokale ondernemers om hier een rol in te spelen.

-fabrikanten van gebruiksartikelen worden van produktiefase tot afvalfase écht verantwoordelijk voor hun produkten gemaakt, dus ook voor het afval dat de consument na gebruik overhoudt. Het cradle-to-cradle principe kan hierdoor lonend worden gemaakt, en overbodig verpakkingsmateriaal wordt verliesgevend. Dit verlaagt tevens de druk op de afvalverwerking. Van de consument mag uiteraard verwacht worden actief mee te werken aan het voorkomen van verspreiding van afval in het leefmilieu.

Landbouw, veeteelt, voedsel

-de invloed van grote gentechnologiebedrijven op de voedselproductie, landbouw, veeteelt en politieke besluitvorming hoort tot nul gereduceerd te worden. Bedrijven als Monsanto dienen justitieel ter verantwoording te worden geroepen voor hun wereldwijde negatieve invloed op natuur, milieu, mens en dier. Eventuele opgelegde boetes dienen via een onafhankelijk,democratisch gecontroleerd orgaan geïnvesteerd te worden in het stimuleren van biologische en duurzame vormen van landbouw en veeteelt. Internationaal moet het zo onaantrekkelijk mogelijk worden gemaakt voor bedrijven als Monsanto om te kunnen functioneren en voortbestaan. Vrijgekomen kennis, arbeidspotentieel en technologie dient ingezet te worden in duurzame alternatieven. Waar dit het arbeidspotentieel betreft: uiteraard op vrijwillige basis.

Tevens dient er zoveel mogelijk gelegenheid geschapen te worden voor de bevolking om zelf groente, fruit en kruiden te verbouwen. De aanleg van volkstuinen wordt gestimuleerd, en bestaande complexen mogen niet bedreigd worden door infrastructurele of stedebouwkundige projecten. Indien dit niet te voorkomen is, moet er aan de volkstuinen-gebruikers een gelijkwaardig alternatief in de omgeving worden aangeboden, zonder extra kosten.

Biologische methoden dienen aangemoedigd te worden.

Publieke sector


-geef publieke voorzieningen terug aan het publiek,behalve waar de markt aantoonbaar bewijst goedkoper, fijnmaziger en duurzamer te werken in dienst van het publiek. De belangen van aandeelhouders en private investeerders mogen nooit boven het publieke belang uitstijgen. Wij constateren dat dit lang niet altijd het geval is.

Internationale politiek, economie, mensenrechten


-geen militaire, financiële en of politieke steun aan dictaturen en regimes die de mensenrechten en het internationale recht met voeten treden. Hierbij moet benadrukt worden dat dit ook hoort te gelden voor regimes die westerse economische,militaire en geopolitieke belangen gunstig gezind zijn. Het is natuurlijk ongehoord dat Gaddafi hard aangepakt wordt , terwijl tegelijkertijd misdaden van regimes als die van Bahrain, Honduras en Saudi Arabië met de mantel der liefde worden bedekt. Dit geeft tevens aan hoe ongeloofwaardig de term "humanitaire interventie" is.

De ervaring leert dat militaire interventies meestal weinig met humaniteit te maken hebben, maar alles met grondstoffen,strategische doorvoerroutes, militair-industriële en geopolitieke belangen.

De NATO en de EU dienen veelal als beschermer van belangen van grote corporaties in de militair-industriële sector en grote multinationals. Hierbij zijn belangen van sommige politieke pressiegroepen en de industrie niet zelden met elkaar verweven.Concrete voorbeelden hiervan zijn de neoliberale grondleggers van de moderne EU (de Ronde Tafel van Europese Industriëlen) en de neoconservatieven in het geval van Irak. Een beschaafd Nederland hoort niet in zo'n organisatie of coalitie thuis.

De gedragingen van de Israëlische regering ten opzichte van het Palestijnse volk horen in de mensenrechtendiscussie geen taboe te zijn. Discussie hierover dient op zakelijke toon plaats te vinden, en staat los van onwenselijke uitingen van, of beschuldigingen van anti-semitisme in de breedste zin van het woord.

Financiële sector, corporatocratie


-Instituties als het IMF en de Wereldbank pretenderen zich in te zetten voor ontwikkeling, vrijheid en democratisering. Hun structurele aanpassingsprogramma's, opgelegd als voorwaarden voor het verstrekken van leningen aan naties die in nood verkeren, zijn hiermee echter lijnrecht in tegenspraak. Veelal worden regeringen gedwongen te snijden in noodzakelijke sociale en publieke voorzieningen, en het openstellen van hun markten voor multinationals die deze voorzieningen overnemen, waarbij winstbejag, en het wegsluizen van opbrengsten vanuit ontwikkelingslanden naar de corporatocratie, de boventoon voert ten koste van de publieke taken en democratische controle. Het bovenstaande geldt in zekere mate ook voor de huidige EU.

-Het financiële systeem en bankenstelsel dienen drastisch te worden hervormd.Het scheppen van geld dient uit handen van private partijen te worden genomen, en onder democratische controle te worden gebracht. Het moet mogelijk zijn om lokale geldsystemen op te zetten, wanneer blijkt dat de euro onaanvaardbare maatschappelijke schade aanricht.

-Multinationals die hun produktiefaciliteiten verplaatsen naar "lage-lonenlanden" of uitbesteden aan onder-aannemers die zich niet aan basale werknemersrechten houden, dienen hard te worden aangepakt, desnoods voor een internationaal gerechtshof. Indien zij hun faciliteiten verplaatsen, dienen de cao's uit het land van herkomst als leidraad te fungeren. Multinationals die serieus en aantoonbaar werk maken van fair trade, het faciliteren van vakbondsactiviteiten, ecologie, uitsluiting van uitbuiting en kinderarbeid, en duurzame produktie, mogen beloond worden. Niet direct financieel, maar in natura. Als voorbeeld: bij grootschalige sportevenementen (denk aan Olympische Spelen, EK, WK, Grand Slams etc.) krijgen sportmerken die zich hieraan houden de voorkeur om als hoofdsponsor op te treden.

-op dit moment is er een internationale trend aan de gang, waarin voornamelijk mensen met lage-en middeninkomens op verschillende manieren de prijs betalen voor de financiële en economische crisis. Publieke middelen worden ingezet om banken te redden, en om bestaande financieel-economische en politieke structuren in stand te houden welke deze (en voorgaande) crises juist hebben veroorzaakt. Tegelijkertijd krijgen multinationals nog steeds belastingvoordelen, terwijl openbare voorzieningen (bijvoorbeeld bibliotheken) duurder worden of zelfs met sluiting worden bedreigd.


Alternatieven voor de angst

Het kan geen kwaad om de wereldwijde opstanden en revoluties, van Tahrir tot Wisconsin, van Griekenland tot Spanje, in dit perspectief te bekijken. De wens van de Europese Commissie (maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse gouverneur Walker in Wisconsin) om cao's onmogelijk te maken en pensioenen aan te tasten ligt geheel in de lijn van deze oude machtsstructuren. Het bestaan van "bevriende" dictaturen is het ultieme gevolg van het bestaan van deze structuren. De afzetting van Mubarak en Ben Ali geeft echter hoop voor de toekomst, en verdient navolging.

Daarom is internationale samenwerking tussen de demonstrerende groepen van groot belang.

-Waar verregaande sociale en economische ongelijkheid bestaat of groeit, grijpen politici en andere "morele" gezagsdragers (bv. religieus-fundamentalistische leiders) de kans om groepen mensen tegen elkaar uit te spelen. Dit gebeurt op basis van afkomst, huidskleur en/ of religie, en ondermijnt (vaak doelbewust) de onderlinge solidariteit, en daarmee ook het verzet tegen sociale afbraak.( De auteur van dit stuk ziet persoonlijk de PVV van Geert Wilders als het meest recente Nederlandse voorbeeld.)

-De aanslagen van 11 september 2001 hebben, los van de discussies over de schuldvraag en de ware aard van de Al Qaeda-organisatie, als katalysator gediend voor illegale en op leugens gebaseerde oorlogen, alsmede het wereldwijd invoeren van wetten en regels gebaseerd op angst.

Je zou kunnen zeggen dat het eerste doel van terrorisme, namelijk een samenleving waarin besluiten worden genomen op basis van angst, behaald is. In westerse landen voeren regeringen sindsdien de ene na de andere privacyschendende maatregel in. In Nederland is het bijvoorbeeld verplicht om je vingerafdruk af te geven om een paspoort te krijgen, al zijn plannen om deze centraal op te slaan gelukkig, voorlopig, van de baan.

Tevens streven regeringen ernaar om zoveel mogelijk het internet-en telecomverkeer te monitoren. Op vliegvelden wordt je, voor het instappen, fysiek gescand alsof je bij voorbaat een crimineel bent. In de steden kun je je vrijwel niet in de publieke ruimte voortbewegen zonder op camera te worden vastgelegd. Dit zijn maatregelen die op angst zijn gebaseerd, en die niet in een vrije en open samenleving thuishoren, maar in een dictatuur. Als angst regeert, heeft het terrorisme allang gewonnen, en is de zogenaamde war on terror een slechte grap. De strijd tegen terrorisme kan alleen "gewonnen" door niet in angst en wantrouwen te leven.

Daarnaast moet erkend worden dat terreurorganisaties, (zowel staatsterreur als "rebellenbewegingen") een aantrekkingskracht hebben op mensen die niet gehoord en gezien worden door politiek en bestuur. De strijd tegen terrorisme hoort daarom te beginnen op het stimuleren van maatschappelijke, sociale en economische gelijkwaardigheid en solidariteit, en pas in laatste instantie met geweld. Dit is op dit moment precies omgekeerd.

-Internetproviders en internetbedrijven dienen de privacy van de gebruikers van hun diensten als eerste prioriteit te zien. Het doorverkopen of doorspelen van privégegevens aan derden (zowel commerciële bedrijven als overheden), zonder expliciete toestemming van de betrokkene, en zonder de betrokkene expliciet en duidelijk te wijzen op nadelige consequenties, hoort zwaar bestraft te worden. Hierover dienen internationale afspraken worden gemaakt.

Opmerking: De Nederlandse Tahrir is hier:

Locatie: Frederiksplein Amsterdam

Tijd: zaterdag 11 juni 2011 9:00

Location: Frederiksplein Amsterdam

Time: saturday 11 june 2011 9:00

Facebook: http://is.gd/dutchrevolt en http://is.gd/NLrevo

Twitter: @NLRevolution


vrijdag 25 februari 2011

(R)evolutionary thoughts (UPDATED)


My thoughts about the revolutions going on in the world.

So... It's friday night, #feb25 2011 in The Netherlands. On my television Uma Thurman kicks major ass in Kill Bill 2.

I love it .Because I know the violence is not real. But..

In a great part of the world , real people are kicking major ass to free themselves from tyranny,violence, torture, slavery and imperialist policies. Sometimes, like in Libya, those policies were hidden behind a fake revolutionary curtain.

Sure, Gaddafi may have been an upright revolutionary in his younger days to some of us. I don't know,I was too young back then to be the judge of that.

But it doesn't matter anymore. Whatever he was or pretended to be, I NOW see a fake ass socialist who has turned into a reckless tyrant, giving orders to kill innocent civilians, using weaponry, military equipment and ammunition, for a major part sold to him by so-called freedom loving countries. Countries like the one I live in. If you've been shot at at night recently in Libya, you must realize that we gave Gaddafi's troops their nightvision.

Our former Dutch prime minister Balkenende once asked the Dutch to be proud of the "VOC-mentality." Google that: VOC. And make your own conclusions. I can assure you that nothing really changed since that time.

Except it's a mentality, a concept, that's been adapted by the "free world" on a much broader scale. Ask someone like John Perkins, or Naomi Klein. It's currently referred to as "the empire" or "globalization." Some people even dare to call it freedom. Or warn us against Islamist uprisings, to spread fear and to protect their interests and lobby's, while obviously the Arab peoples just want to be free to express themselves.

On the internet I read about current developments regarding Libya.

All American diplomats have gone from #Libya .I wonder what happens next. Some people demand an invasion by the US or NATO.

An invasion to "restore freedom" won't help,see Iraq, see Afghanistan.Those invasions were never about freedom. Unless freeloading for the elites is the definition of freedom.


The only thing that actually WILL help is this: the people of the world, and I mean everybody who really gives a damn, should start with disrupting, and in the end dismantling the existing political,financial,economic system and military-industrial complex.

The means and tools to use may differ by moment,personality, circumstances and country. But if you look into your heart, you will understand what's the right thing to do.

If it takes a vote in elections: DO investigate whether that choice is going to be a vote in favor of structural change instead of window dressing, charming smiles and smooth photo ops. The Dutch, at least a great part of them, know exactly what I am talking about.But we act very slowly on that.We don't want to hurt any of our interests if not necessary, do we.

If it takes a revolution: make sure you are REALLY prepared to give everything it takes to be free, and whether you really know who to trust or not. In geopolitical sense, and locally in your own streets.Ask the brave Egyptians, Tunisians, Moroccans, Yemenites, Palestinians, Iraqis, and Bahrainis. Don't throw away old tech, like landline phones.

If it takes union strikes: be bold like the French and the Greeks; but also be ready to negotiate (but don't let them turn your wine into water, like the Dutch often do ;-) ), and be brave like the union activists in Wisconsin, USA.

If it takes meditation: empty your head, and let your soul fly free like a bird. But don't confuse an empty head with ignorance.

If it takes anonymous online activism: make sure you know the right targets.Use your skills for what your heart tells you is right.

If you are an artist: Use music and art.

Dance.

If it takes defying slavery to banksters: Ask the Icelandic people how to do it. Or move your money to banks that don't invest in weapon producing companies, GMO's etc.

If you ARE free: help the others. Don't expect anything in return, just do it because you have a human heart that feels pain, hate and, most important, love, just like their heart does.

They will at some point return the favor though, somehow, somewhere, when you least expect it.At that point revolution turns into evolution.


This could be the future. Their future. Our future. If we really want it.


Johnito


dinsdag 12 oktober 2010

Probleemsysteem kapitalisme -door Dutch

Voor velen staat de term 'kapitalisme' voor een markteconomie, waarin mensen goederen kunnen kopen tegen een bepaalde prijs, die wordt bepaald door het mechanisme van vraag en aanbod. Maar als dat kapitalisme is, dan willen mensen die minder positief staan tegenover dit systeem 'de markt' dus afschaffen. Niet gek in die zin, dat socialisten door die mensen eng gevonden worden. Voor mij echter, is het kapitalisme een stuk enger dan het socialisme.

Onzichtbare hand

Kapitalisme behelst meer dan alleen een vrije markt. Het voornaamste verschil met andere systemen is dat in het kapitalisme private partijen de productiemiddelen in bezit hebben....

Lees verder

dinsdag 8 juni 2010

Verkiezingen 2010: Stop de banken en start de verandering

Na 23 jaar intensief de politiek gevolgd te hebben is dit zo'n beetje het enige kabinet wat me nog zou bevallen. Sindsdien heb ik eigenlijk geen werkelijk ander beleid mogen aanschouwen dan het neoliberalisme in combinatie met een vleugje neoconservatisme, vooral de laatste 15 jaar.

De resultaten: we hebben ons op basis van list en bedrog in geopolitiek gemotiveerde "bevrijdings"oorlogen laten lokken, we hebben een kredietcrisis, die overging in een hypotheekcrisis, een schuldencrisis en een economische crisis, we hebben politici die namens ons geld lenen om die crises, veroorzaakt door een monetair stelsel dat systematisch op lenen en virtueel geld is gebaseerd, "op te lossen", (wie dit gezien heeft weet: we hebben een monetair stelsel gebaseerd op fractioneel reserve bankieren).

We hebben politici die door middel van angst voor terrorisme steeds meer big brother-wetten aannemen, we hebben politici die de ontstane schade bij werkzoekenden, bijstandsgerechtigden, studenten en AOW-ers willen verhalen, we hebben politici die stukje bij beetje ons privéleven afnemen en ons dmv verplichte vingerafdrukken (Paspoortwet) iedereen bij voorbaat als verdachte beschouwen, en repressie als de heilige koe beschouwen op de koop toe. Wellicht verwachten zij stiekem wel dat mensen het zat worden.

Ik ben het ook zat. Maar ik ben nog wel optimistisch. En daarom stem ik op 9 juni. Maar CDA, VVD, PvdA D66, PVV, GroenLinks, CU, SGP, TON maken bij mij geen enkele kans.

De eerste vier niet omdat ze dit land om beurten al genoeg geregeerd hebben, en dat heeft af en toe hooguit cosmetische "change" opgeleverd. De PVV niet omdat ik niet geloof in etnisch-religieuze conflicten om economische en sociale ongelijkheid te verdoezelen.

Groen Links niet, omdat ze misschien wel Groen zijn, maar links vind ik ze, op sociaal-economisch gebied, allang niet meer. Mogen daarom van mij met D66 en PvdA samensmelten. CU niet omdat ik voor een scheiding van kerk en staat ben, en vind dat homo's ook een relatie mogen hebben. De SGP niet omdat ze al genoeg kiezers hebben, en ik vind dat vrouwen ook wel eens mogen leiden. Bovendien ben ik tegen de doodstraf. TON niet omdat...nou ja. Volg Rita voor de gein eens op Twitter. Voor één vrouw wil ik de SGP best laten beslissen of ze mag leiden of niet ;-)


Ik wil échte hervorming. Echt duurzaam (en dus niet corporate gerichte cap and trade-nonsens en groene belastingen om Al Gore-stijl twijfelachtige waarheden te ondersteunen, en ook geen kernenergie, maar een grondstoffen-gebaseerde economie draaiend op zonne-energie en windenergie) , menswaardig, dierwaardig, natuurwaardig, Monsanto-vrij, een samenleving ontdaan van onnodige burocratie, een samenleving die zich niet op basis van farma-lobby gestuurde paniekverhalen zonder meer laat vaccineren, een samenleving die zich niet zonder meer door overheid en grote bedrijven laat bespioneren, een samenleving die geen steun geeft aan foute oorlogen, fout oorlogstuig, foute regimes.

Ja, ik ben een dromer. Maar ik ben niet de enige. Ik ben waarschijnlijk wel de enige met het in het plaatje genoemde kabinet in gedachten :xd:

Maar serieus, check in ieder geval even het programma over economie/financiën , sociale zaken en Buitenlandse Zaken van de SP sowieso een goede keus als je de PvdA de progressieve kant op wil laten kijken. Of verdiep je eens in de op diepgaande maatschappelijke en financiële hervorming gerichte kernvisie van MenS, de standpunten op het gebied van privacy en internetvrijheid van de Piratenpartij en de creatieve, eveneens hervormingsgezinde ideëen (basisinkomen) van Nieuw-Nederland.

En doe eens gek op 9 juni 2010 :clap:

Stop de banken en start de verandering...binnen en buiten de Tweede Kamer..